72-Hf-170
 basic
 XS graphs

 element
72-hafnium-170