72-Hf-175
 basic
 XS graphs

 element
72-hafnium-175