72-Hf-181
 basic
 XS graphs

 element
72-hafnium-181